Idébeskrivelse

Dato: 5. januar 2022 Navn: Pilotprosjekt2021
Navn på forslaget: Veiledning i prosjektarbeid
Bakgrunn og nytteverdi

Pilotprosjekt 2021 ble etablert 22. april 2021 av Per Olav med hensikt å få hjelp av tidligere studenter til å transformere hans tradisjonelle klasseromsundervisning til et nettbasert kurs som alle bidragsytere kan benytte i eget arbeid.

Bidragsyterne hadde en hypotese om at mange innbyggerne i Norge trenger kompetanse innen prosjektfaget for å være relevante i arbeidsmarkedet i tiden fremover.

Beskrivelse:

Hvorfor bør vi gjøre noe med dette?

Behov: Bidrsagsytrene kartla i 2021 at kunnskap og erfaringen med prosjektarbeid er varierende blant innbyggerne i Norge og at flere enkeltpersoner og offentlige og private virksomheter etterspør en veileder i prosjektarbeid fra idé til resultat. I tillegg har personer med grunnleggende kompetanse om prosjektarbeid behov for faglig påfyll om prosjekt som arbeidsform for å være relevant i dagens arbeidsmarked.

Hva går idéen ut på?

Løsning: Med utgangspunkt i denne innsikten ønsker Pilotprosjekt2021 å gjøre innbyggere i Norge relevante i arbeidsmarkedet gjennom å gjøre dem i stand til å jobbe prosjektbasert.

Pilotprosjekt2021 ønsker å lage en digital veileder i prosjekt som arbeidsform. Veilederen skal bygge på en modell utviklet av Per Olav Apalnes og kombineres med de mest kjente rammeverkene, åpne ressurser og gruppens samlede kompetanse innen prosjektfaget.

For å gjøre innbyggere i Norge relevante i arbeidsmarkedet ved å gjøre dem i stand til å jobbe prosjektbasert, må veilederen gjennomgå prosjektarbeid fra idé til realisering, og være pedagogisk tilpasset prosjektroller med varierende erfaring fra prosjektarbeid. 

Er det krevende?

Arbeidet utføres basert på frivillighet og den enkeltes ønske og kapasitet og sluttresultatet må kreve lite oppfølging, oppdatering- og vedlikehold.

Vi mener at arbeidet kan være krevende å gjennomføre. 

Er det kostbart?

Arbeidet er tenkt gjennomført ved bruk av åpne ressurser og kildekode.

Vi mener idéen kan være billig å gjennomføre. 

Hvem og hvor mange blir berørt?

Pilotprosjekt2021 har engasjert personer med ulike roller innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Prosjektet vil hovedsakelig berøre 10-15 personer, men sluttproduktet vil ha potensiale til å være relevant for mange eksisterende og fremtidige innbyggere i Norge. Ved å oversette veilederen til engelsk kan produktet også være relevant internasjonalt. 

Hva går idéen ut på?

Etablere et prosjekt som får i oppgave å lage en nettbasert veileder i prosjekt som arbeidsform og som frembringer morgendagens prosjektlederutdannelse. Veilederen må ha mulighet for tilgangsstyring. 

Prosjektet styres i henhold til veilederen som utvikles.